Deklaracja dostępności Hali widowiskowo-rozrywkowej Atlas Arena w Łodzi

Miejska Arena Kultury i Sportu Sp z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Hali widowiskowo-sportowej Atlas Arena w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszytkie filmy lub animacje zawierające ścieżkę dźwiękową mają napisy dla osób niesłyszących lub audiodeskrypcję
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF lub DOC nie są w całości dostępne cyfrowo
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.
 • Brak możliwości zarządzania jednoliterowymi skrótami klawiszowymi
 • Funkcja dostępna za pomocą gestu złożonego nie są dostępne również za pomocą gestu prostego
 • W linkach do dokumentu do pobrania nie ma informacji o jego formacie, rozmiarze i języku
 • Brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce
 • Nie każdy element <img> przekazujący informacje ma poprawnie sformułowany atrybut <alt>

Podmiot Odpowiedzialny będzie dążyć do zniwelowania tych przeszkód w najbliższym czasie.

Wyłączenia

 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2023
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dział Marketingu.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 42 272 15 05

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z działem IT, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Dział Marketingu, nformację na temat dostępności można uzyskać kontaktując się na  adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Zarządu Spółki Miejska Arena Kultury i Sportu Sp z o.o.
 • Adres: al. Bandurskiego 7
  94-020 Łódź
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (42) 272 15 05

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki.
 • Wersja kontrastowa.
 • Zmiana wielkości czcionek.
 • Podświetlenie linków.
 • Możliwość zmiany odstępów między tekstem.
 • Możliwość stosowania lupu.
 • Możliowść podświetlania linków.
 • Możliowść powiększania kursoru.
 • Strona przyjazna dyslektykom.

 

Dostępność architektoniczna

ATLAS ARENA:

Atlas Arena została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projektując halę zadbano o wyeliminowanie barier architektonicznych. Do Atlas Areny prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku. Dla osób z niepełnosprawnościami przewidziano osobne toalety, do których można dostać się zautomatyzowanymi windami. W każdej ćwiartce hali przewidziano jedną taką toaletę. Dodatkowo lady w szatniach i sklepikach zostały obniżone do odpowiedniej wysokości.

Miejsca dla widzów dotkniętych niesprawnościami ruchowymi przewidziano na tzw. „koronie hali”. Zostały one umiejscowione vis-à-vis sceny i zapewniają możliwie najlepszy odbiór imprezy. W ich sąsiedztwie znajdują się również miejsca dla opiekunów wszystkich osób poruszających na wózku. Dla osób z innymi niepełnosprawnościami zadbano o oznakowanie - niebieskim światłem - stopnic prowadzących na sektory.

W 2019 roku w Atlas Arenie prowadzono szkolenia dla osób przeprowadzających audyty pod kątem dostępności obiektów widowiskowo-sportowych dla osób wykluczonych.